Egyszazalek2011-bigA Szent­írás Szö­vet­ség cél­ja, hogy gyü­le­ke­ze­tek­kel együtt­mun­kál­kod­va:

  1. meg­is­mer­tes­se Is­ten öröm­üze­ne­tét a gyer­me­kek­kel, fi­a­ta­lok­kal és csa­lá­dok­kal, va­la­mint
  2. bá­to­rít­son min­den kor­osz­tályt ar­ra, hogy az Is­ten­nel va­ló ta­lál­ko­zást ke­res­se a na­pi bib­lia­ol­va­sás­ban és imád­ko­zás­ban, hogy így a Jé­zus Krisz­tus­ban va­ló sze­mé­lyes hit­re jus­sa­nak, nö­ve­ked­je­nek Krisz­tus­ban és el­kö­te­le­zett gyü­le­ke­ze­ti tag­ként szol­gál­ja­nak a vi­lág­ban.

A Szent­írás Szö­vet­ség e cé­lo­kat vi­lág­szer­te különböző szak­em­be­rek szol­gá­la­tá­val, az Úr Jé­zus Krisz­tus­nak en­ge­del­mes­ked­ve és a Szent­lé­lek ve­ze­té­sé­re fi­gyel­ve igyek­szik el­ér­ni.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .